Opšti uslovi poslovanja
 

Važenje i primena ovih opštih uslova

Ovi Opšti uslovi važe za svakoga (korisnika) koji posećuje ili koristi veb stranicu www.teksel.si, koja je u trenutku donošenja ovih Opštih uslova dostupna na veb stranici www.teksel.si (u daljem tekstu sajt) a kojim upravlja TEKSEL, trgovina, distribucija in storitve, d.o.o., Tržaška cesta 132, Ljubljana (u daljem tekstu: provajder).

Ovi opšti uslovi važe za celu veb stranicu. Pored ovih opštih uslova, određeni delovi veb stranice, podstranice ili određeni korisnici mogu biti predmet posebnih uslova ili pravnih obaveštenja.

Korišćenjem veb stranice, korisnik potvrđuje da prihvata i saglasan je sa svim odredbama ovih opštih uslova i da je upoznat sa Politikom zaštite podataka o ličnosti i privatnosti.

Ovi Opšti uslovi mogu biti izmenjeni ili dopunjeni u bilo kom trenutku bez obaveštenja ili obaveštenja. Korišćenjem veb stranice pod izmenjenim uslovima, korisnik potvrđuje da je saglasan sa izmenama.


Informacije o dobavljaču i kontakt

Provajder i sedište: TEKSEL, trgovina, distribucija in storitve, d.o.o. (skraćeno preduzeće: TEKSEL d.o.o.), Tržaška cesta 132, Ljubljana

E-mail adresa (adresa na koju korisnik može poslati svoje primedbe, komentare, zahteve i izjave): [email protected]

Matični broj: 6005934000

PDV ID: SI13574647

Upisan u registar privrednih društava Okružnog suda u Ljubljani u Sloveniji 28.7.2011.
 

Korišćenje sajta

Korisnik se obavezuje da će veb stranicu koristiti zakonito i na uobičajen način, u skladu sa svrhom veb stranice.

Korišćenje veb stranice ne stvara nikakav ugovor ili ugovorni odnos između korisnika i provajdera. Zbog korišćenja veb stranice, korisnik nema druge obaveze osim obaveza navedenih u ovim uslovima.


Pretplatite se na e-vesti i prava registrovanih korisnika

Prijava je dobrovoljna, podaci koje korisnik daje prilikom registracije zaštićeni su u skladu sa Politikom privatnosti i privatnosti. Registrovani korisnik može u bilo kom trenutku da zahteva od provajdera da trajno i efikasno izbriše njegove podatke date u trenutku registracije. Brisanjem se ukida status registrovanog korisnika i sva prava povezana sa njim. Korisnik se može ponovo prijaviti u bilo koje vreme.
 

Cene na sajtu

Sve objavljene cene su informativnog karaktera.
Sve cene objavljene u cenovnicima i cene napisane pored artikla ili usluge su navedene. Cena se može menjati samo u dogovoru između kupca i prodavca.

Sve cene su u evrima. U cenu je već uračunat porez na dodatu vrednost od 22 %.


Naručivanje

Proces naručivanja ili redosled koraka koji vode do kupovine proizvoda:

Narudžbine primamo u radnom vremenu na telefon: +386 (0)1 620 77 25, pismeno, faksom: 01 620 77 26 i na e-mail: [email protected]

Narudžbe poslate u pisanoj formi, faksom i e-mailom primaju se i van radnog vremena.
 

Isporuka

Za svaku isporuku robe, plaćanje se mora izvršiti unapred na transakcijski račun TEKSEL d.o.o., osim ako ugovorom nije drugačije određeno.

Po prijemu robe izdajemo otpremnicu i račun za primljenu robu. Potpisom na otpremnici kupac potvrđuje prijem robe.

Troškovi se naplaćuju po prethodnom dogovoru sa klijentom. Slanje se vrši poštom Slovenije ili dostavnom službom DHL. Moguća je i dostava od strane Teksel d.o.o., po prethodnom dogovoru i po mogućnosti.

Lično preuzimanje moguće je u sedištu TEKSEL d.o.o., od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ili po dogovoru.

Roba se isporučuje upakovana i neobezbeđena o trošku i riziku kupca.


Način plaćanja

Plaćanja po predračunu, plaćanja po fakturi, plaćanja debitnom ili kreditnom karticom, plačanje pouzećem.

 

Vlasništvo nad robom

Sva isporučena roba ostaje u vlasništvu preduzeća TEKSEL d.o.o. do pune isplate.


Računi

Računi se izdaju na osnovu otpremnice.

Cena robe na računu važi prema cenovniku koji je važio na dan naručivanja robe.

Račun prima kupac po prijemu robe ili kasnije poštom.

Sva dokumenta, predračuni, ugovori, računi u jednom primerku šalju se kupcu u elektronskoj formi i/ili na papiru, a jedan primerak na papiru i/ili u kompjuterskom obliku se čuva u sedištu TEKSEL d.o.o. Pristup dokumentima koji se čuvaju u TEKSEL d.o.o. moguće je na osnovu dogovora sa direktorom TEKSEL d.o.o.


Garancija

TEKSEL d.o.o. je u obavezi da prati i blagovremeno rešava sve reklamacije koje podnosi kupac.

Rok za popravku odn. otklanjanje kvara je 45 dana od dana kada je jemac odn. ovlašćeni servis je primio zahtev za besplatnu popravku nedostataka i nedostataka proizvoda.

Samo ako proizvođač ne otkloni kvar u ovom roku, potrošač mora besplatno zameniti proizvod istim novim i besprekornim proizvodom.

U slučaju da se reklamirana roba ne može zameniti istom (nema je više na lageru/nedostupna), sporazumno se menja za robu koja po vrednosti i kvalitetu odgovara reklamiranoj. Rok za rešavanje prigovora je 45 dana.

Garantne popravke ili zamene se vrše u servisnom centru dobavljača, gde kupac o svom trošku mora isporučiti ili poslati reklamiranu robu. Troškovi materijala, rezervnih delova, rada, transporta i svi troškovi nastali otklanjanjem nedostataka odn. prilikom zamene proizvoda novim pod garancijom snosi prodavac.

Međutim, gore navedena pravila ne dovode u pitanje pravila o odgovornosti prodavca za nedostatke na robi.


Zaštita prava intelektualne svojine

Celokupni sadržaj veb stranice, bez obzira na formu u kojoj je izražen, zaštićen je autorskim pravima. Nosilac autorskih prava na objavljeni sadržaj je provajder ili lice za koje je to izričito navedeno za pojedinačni sadržaj.

Sva autorska prava su rezervisana za njihove nosioce. Objavljivanje sadržaja na veb stranici ni na koji način se ne može tumačiti kao odricanje od bilo kakvog autorskog prava na sadržaj veb stranice.

Bez izričite prethodne pismene dozvole provajdera ili nosioca autorskih prava, zabranjeno je svako korišćenje bilo kog sadržaja objavljenog na veb stranici u bilo koju svrhu osim za lično gledanje korisnika. Takođe je zabranjeno korišćenje sadržaja na način da ceo sajt bude uključen u drugi sajt. Kršenje može dovesti do krivične i deliktne odgovornosti.

www.teksel.si i TEKSEL d.o.o. su registrovane robne marke provajdera i trećih lica i zaštićene su odredbama Zakona o industrijskoj svojini. Objavljivanje zaštitnih znakova na veb stranici ni na koji način se ne može tumačiti kao odricanje od bilo kog prava koje proizilazi iz ovih žigova. Kršenje može dovesti do krivične i deliktne odgovornosti.


Završne odredbe

Nevaljanost bilo koje odredbe ovih Opštih uslova, bez obzira na razlog nevažeće, ne znači ništavost ovih Opštih uslova u celini. U tom slučaju, nevažeća odredba će se smatrati nepisanom, a ovi Opšti uslovi nastavljaju da se primenjuju i bez ove odredbe.

Na pravne odnose između korisnika i provajdera primenjuje se pravo Republike Slovenije. Za rešavanje eventualnih sporova nadležan je materijalni sud u Ljubljani.

 

Ovi opšti uslovi važe od 1.1.2012.